Cadbury Chinese Poster Collection

HC2016-598: Shanghai gong hui zu zhi tong yi wei yuan hui tu hua te kan, di si qi 上海工會組織統一委員會圖畫特刊, 第四期

This page has tags: