This content was created by Alicia Peaker.  The last update was by Anna-Alexandra Fodde-Reguer.

Cadbury Chinese Poster Collection

HC2016-570: Zhongguo Guomindang Guangdong te bie wei yuan hui xuan chuan wei yuan hui jiu dang yun dong te kan 中國國民党廣東特別委員會宣傳委員會救党運動特刊

This page has tags: