Cadbury Chinese Poster Collection

HC2016-591: hai jun zheng zhi hua bao, di qi qi 海軍政治畫報, 第七期

This page has tags: