Cadbury Chinese Poster Collection

HC2016-573: da dao xin di guo zhu yi zou gou Gongchandang 打倒新帝國主義走狗共產黨

This page has tags: