Cadbury Chinese Poster Collection

HC2016-584: hai jun zheng zhi hua bao, di yi qi 海軍政治畫報,第一期

This page has tags: