Cadbury Chinese Poster Collection

HC2016-586: Shanghai gong hui zu zhi tong yi wei yuan hui tu hua te kan 上海工會組織統一委員會 圖画特刊

This page has tags: